Ontwakend Landschap – Route Friesland vanaf 15 km

Ontwakend Landschap – Route Friesland 15 km

Zaterdag 18 juni start tussen 4.00 en 4.30 uur. 

Wat de Bouwhoek is voor de mens, zijn de buitendijkse kwelders en slikvelden voor de vogels: een onmisbaar voedselgebied. En niet te vergeten de Dyksputten aan de landzijde, ware vogelparadijzen die ook dienen als hoogwatervluchtplaats. De kleiputten zijn erfenissen van de dijkophoging in de negentiende eeuw en kleine natuurlijke pareltjes in een door mensenhand gevormd landschap. Samen met het Doanjumerleech en Bûtlân bij Boer behoren ze tot het gebied De Bjirmen van It Fryske Gea.

Het diffuse grensland tussen land en water kan met recht tot model kraamkamer van Fryslân worden uitgeroepen. Op de hoog opgeslibde kwelderwallen vestigden zich al ver voor het jaar nul de eerste bewoners. Ze leefden van de visvangst, hielden wat vee en bewerkten de kleine akkers om hun boerderij. ‘Deus mare, Friso litora fecit’. Deze oude Latijnse spreuk geeft treffend de verhouding van de Friezen tot de zee weer. ‘God heeft de zee, de Friezen het land geschapen.’ Het was een wedloop om droge voeten te houden, eerst door terpen op te werpen, later door dijken te bouwen

Wie ter hoogte van de Slachtedijk de zeedijk oploopt heeft een prachtig uitzicht over het Wad met grote groepen vogels die over de kwelders suizen en valkjes die loeren op een buit. In een akker staat een haas hoog op de poten, de langoren gespitst, terwijl honderden schapen en lammeren zich in de luwte van de dijk te goed doen aan het gras of loom liggen te zonnen op het asfalt. Heerlijk land, Fryslân

Start- en eindpunt

Je start in Firdgum op de terp voor de Yep Hettinga Skoalle

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum

Je kunt kiezen uit routes met verschillende afstanden, vanaf 15 km: Route Friesland

Aanmelden

Wil je een van deze route lopen? Meld je dan hier aan en je krijgt de route, met daarbij een nachtkaart thuisgestuurd.